Hiện tượng trao đổi chất nào minh hoạ hiện tượng “uống” của tế bào.

Hiện tượng trao đổi chất nào minh hoạ hiện tượng “uống” của tế bào.

A. Ngoại tiết bào

B. Thực bào

C. Nội thưc bào

D. Ẩm bào

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng