Hiện nay người ta hiểu biết khá nhiều về những quy luật di truyền ở người nhờ phương pháp:

Hiện nay người ta hiểu biết khá nhiều về những quy luật di truyền ở người nhờ phương pháp:

A. Phương pháp nghiên cứu phả hệ 

B. Phương pháp lai phân tích 

C. Phưong pháp lai thuận nghịch 

D. Phương pháp di truyền giống lai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng