Hiện tượng bộ NST lưỡng bội của 2 loài cùng tồn tại trong một tế bào gọi là:

Hiện tượng bộ NST lưỡng bội của 2 loài cùng tồn tại trong một tế bào gọi là:

A. lệch bội thể

B. tự tứ bội thể

C. tự đa bội thể

D. dị đa bội thểtự tứ bội thể

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng