Hiện tượng chuyển đoạn không tương hỗ là do:

Hiện tượng chuyển đoạn không tương hỗ là do:

A. một đoạn NST bị đứt ra và gắn vào vị trí khác của NST đó

B. 1 đoạn NST bị đứt ra quay 1800 rồi gắn vào vị trí cũ 

C. 1 đoạn của NST này bị đứt ra gắn vào NST khác không tương đồng

D. tiếp hợp,trao đổi chéo không cân giữa các crômatit của cặp NST tương đồng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng