Hiện tượng nào khơi mào cho sự kết dính:

Hiện tượng nào khơi mào cho sự kết dính:

A. Sự lên bông 

B. Sự nổi kem hay sự lắng cặn 

C. Sự đảo pha 

D. A và B đều

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng