Hiện tượng nào sau đây gây ra đột biến lệch bội? 

Hiện tượng nào sau đây gây ra đột biến lệch bội? 

A. Trong quá trình phân bào, một hay vài cặp NST không phân li

B. Trong phân bào, tất cả các cặp NST không phân li

C. Sự sao chép sai các cặp nu trong quá trình nhân đôi ADN

D. Trong quá trình giảm phân, xảy ra sự trao đổi chéo không đều giữa các crômatit

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng