Hiện tượng nào sau đây không xảy ra trong nguyên phân?

Hiện tượng nào sau đây không xảy ra trong nguyên phân?

A. NST xếp hàng trên mặt phẳng xích đạo.

B. NST trao đổi chéo dẫn đến hoán vị gen.

C. NST phân ly về hai cực

D. NST co ngắn và có hình dạng điển hình

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng