Hiện tượng nào sau đây xảy ra trong giảm phân mà không xảy ra trong nguyên phân:

Hiện tượng nào sau đây xảy ra trong giảm phân mà không xảy ra trong nguyên phân:

A. Nhiễm sắc thể tiếp hợp

B. Thoi phân bào hình thành

C. Nhiễm sắc thể di chuyển về hai cực tế bào

D. Nhiễm sắc thể cô đặc

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng