Hiện tượng tan bào xảy ra ở môi trường nào?

Hiện tượng tan bào xảy ra ở môi trường nào?

A. Môi trường nhược trương.

B. Môi trường đẳng trương.

C. Môi trường ưu trương. 

D. Cả ba môi trường

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng