Hiệu quả hạ thấp tiếng ồn của cây xanh do:

Hiệu quả hạ thấp tiếng ồn của cây xanh do:

A. Tác dụng phản xạ âm như một màn chắn

B. Tác dụng hút và khuếch tán sóng âm trong suốt bề rộng của dải cây

C. Tác dụng hút âm như một màng chắn

D. Tác dụng phản xạ âm như một màn chắn, tác dụng hút và khuếch tán sóng âm trong suốt bề rộng của dải cây

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng