Hiệu quả lọc bụi của thiết bị Venturi có thể đạt tới:

Hiệu quả lọc bụi của thiết bị Venturi có thể đạt tới:

A. 90%

B. 95%

C. 98% 

D. 99%

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng