Hiệu quả lọc của thiết bị lọc bằng điện phụ thuộc chủ yếu:

Hiệu quả lọc của thiết bị lọc bằng điện phụ thuộc chủ yếu:

A. Kích thước của hạt bụi 

B. Cường độ điện trường

C. Thời gian hạt bụi nằm trong vùng tác dụng của điện trường 

D. Tất cả các câu đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng