Hình thái của vi khuẩn được ổn định nhờ cấu trúc nào sau đây?

Hình thái của vi khuẩn được ổn định nhờ cấu trúc nào sau đây?

A. Thành tế bào

B. Vỏ nhày

C. Tế bào chất.

D. Màng sinh chất

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng