Hình thức sinh sản của cây rêu là?

Hình thức sinh sản của cây rêu là?

A. Sinh dưỡng

B. Bào tử

C. Trinh sinh

D. Phân đôi

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng