Histone là ……, thường liên kết chặt chẽ với ……

Histone là ……, thường liên kết chặt chẽ với ……

A. Protein có tính acid / ADN 

B. Protein có tính acid / ARN 

C. Protein có tính kiềm / ADN

D. Dẫn xuất của histidine / enzyme

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng