HIV là một loại Retrovirus có một lớp vỏ bọc, vỏ bọc này là tác nhân gây ức chế hệ miễn dịch của người?

HIV là một loại Retrovirus có một lớp vỏ bọc, vỏ bọc này là tác nhân gây ức chế hệ miễn dịch của người?

A. Vỏ bọc màng lipit

B. Vỏ bọc cơ chất prôtêin.

C. Vỏ bọc prôtêin

D. Cả B và C.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng