Hô hấp tế bào có chức năng sản sinh ra chất nào sau đây?

Hô hấp tế bào có chức năng sản sinh ra chất nào sau đây?

A. O2

B. CO2

C. ATP

D. C6H12O6

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng