Hô hấp tế bào có chức năng sản sinh ra chất nào sau đây:

Hô hấp tế bào có chức năng sản sinh ra chất nào sau đây:

A. ATP

B. Oxi

C. Cacbondioxit

D. Glucozo

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng