Hô hấp tế bào là?

Hô hấp tế bào là?

A. Quá trình chuyển hóa hoàn toàn năng lượng trong các chất hữu cơ thành năng lượng của các phân tử ATP.

B. Quá trình vận chuyển O2 và CO2 trong tế bào.

C. Quá trình tế bào lấy khí O2 và loại bỏ CO2.

D. Quá trình phân giải hoàn toàn chất hữu cơ thành CO2 và H2O, đồng thời chuyển năng lượng của chất hữu cơ thành năng lượng của các phân tử ATP.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng