Hoa thụ phấn nhờ gió có đặc điểm?

Hoa thụ phấn nhờ gió có đặc điểm?

A. Hoa nhỏ.

B. Hạt phấn nhỏ. 

C. Hoa nhỏ, hạt phấn nhỏ, núm nhụy nhỏ.

D. Hoa nhỏ, hạt phấn nhỏ, núm nhụy lớn

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng