Hoàn thành từ còn thiếu trong câu sau: Hướng chuyển động của nước luôn đi từ nơi có nồng độ chất hòa tan … đến nơi có nồng độ chất hòa tan …

Hoàn thành từ còn thiếu trong câu sau: Hướng chuyển động của nước luôn đi từ nơi có nồng độ chất hòa tan … đến nơi có nồng độ chất hòa tan …

A. cao, thấp

B. thấp, cao.

C. cao, trung bình.

D. thấp, trung bình.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng