Hoàn thành từ còn thiếu trong câu sau: Chênh lệch về nồng độ chất tan …, áp suất thẩm thấu sinh ra …

Hoàn thành từ còn thiếu trong câu sau: Chênh lệch về nồng độ chất tan …, áp suất thẩm thấu sinh ra …

A. Càng cao, càng thấp.

B. Càng cao, càng mạnh

C. Càng nhanh, càng chậm.

D. Càng yếu, càng thấp.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng