Hoán vị gen có hiệu quả đối với KG nào?

Hoán vị gen có hiệu quả đối với KG nào?

A. đồng hợp trội 2 cặp gen

B. đồng hợp lặn 2 cặp gen 

C. dị hợp về một cặp gen

D. dị hợp về hai cặp gen

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng