Hoạt động nào sau đây không phải hoạt động chủ yếu trong chuỗi giá trị của công ty:

Hoạt động nào sau đây không phải hoạt động chủ yếu trong chuỗi giá trị của công ty:

A. Sản xuất

B. Kế toán

C. Marketing và bán hàng

D. Dịch vụ khách hàng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng