Hoạt động nào sau đây không cần năng lượng cung cấp từ ATP?

Hoạt động nào sau đây không cần năng lượng cung cấp từ ATP?

A. Sinh trưởng ở cây xanh.

B. Sự khuếch tán vật chất qua màng tế bào

C. Sự vận chuyển oxy của hồng cầu người.

D. Sự co cơ ở động vật.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng