Hoạt động quan trọng nhất của NST trong nguyên phân là?

Hoạt động quan trọng nhất của NST trong nguyên phân là?

A. Sự tự nhân đôi và sự đóng xoắn

B. Sự phân li đồng đều về 2 cực của tế bào. 

C. Sự tự nhân đôi và sự phân li. 

D. Sự đóng xoắn và tháo xoắn.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng