Hoạt tính nào của ADN polymerase đóng vai trò trong sự sửa sai của quá trình nhân đôi ADN:

Hoạt tính nào của ADN polymerase đóng vai trò trong sự sửa sai của quá trình nhân đôi ADN:

A. Polyme hoá 

B. Exonnuclease 3’→5’

C. Exonnuclease 5’→3’

D. b và c

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng