Hỏi: Ai là tác giả của Luận cương chính trị (10-1930)?

Hỏi: Ai là tác giả của Luận cương chính trị (10-1930)?

A. Nguyễn Ái Quốc.

B. Nguyễn Văn Cừ.

C. Trần Phú.

D. Lê Hồng Phong.

Hướng dẫn

Tại hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông qua Luận cương chính trị do Trần Phú khởi thảo

Đáp án cần chọn là: C