Hỏi: Bộ Chính trị Trung ương Đảng Lao động Việt Nam quyết định mở chiến dịch Điên Biên Phủ không nhằm mục tiêu gì?

Hỏi: Bộ Chính trị Trung ương Đảng Lao động Việt Nam quyết định mở chiến dịch Điên Biên Phủ không nhằm mục tiêu gì?

A. Tiêu diệt lực lượng địch ở Điên Biên Phủ

B. Giải phóng Tây Bắc

C. Giải phóng toàn bộ phía Bắc

D. Tạo điều kiện để giải phóng Bắc Lào

Hướng dẫn

Đầu tháng 12-1953, Bộ Chính trị Trung ương Đảng quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ. Mục tiêu của chiến dịch là tiêu dịch lực lượng địch ở Điện Biên Phủ, giải phóng Tây Bắc, tạo điều kiện để giải phóng Bắc Lào

⇒ Loại trừ đáp án: C

Đáp án cần chọn là: C