Hỏi: Các tổ chức quần chúng trong Mặt trận Việt Minh đều có tên gọi chung là

Hỏi: Các tổ chức quần chúng trong Mặt trận Việt Minh đều có tên gọi chung là

A. Hội Phản đế.

B. Hội Cứu tế.

C. Hội Ái hữu.

D. Hội Cứu quốc

Hướng dẫn

Mặt trận Việt Minh ra đời (5 – 1941) với các tổ chức quần chúng trong mặt trận là các hội Cứu quốc.

Đáp án cần chọn là: D