Hỏi: Căn cứ vào đâu để khẳng định Xô Viết Nghệ – Tĩnh thật sự là chính quyền cách mạng của quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng?

Hỏi: Căn cứ vào đâu để khẳng định Xô Viết Nghệ – Tĩnh thật sự là chính quyền cách mạng của quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng?

A. Thời gian tồn tại của chính quyền Xô Việt Nghệ- Tĩnh

B. Tổ chức bộ máy chính quyền

C. Các chính sách của chính quyền Xô Viết

D. Quy mô của chính quyền Xô Viết

Hướng dẫn

Những chính sách mà chính quyền Xô Viết Nghệ- Tĩnh thực hiện trong suốt thời gian tồn tại (bãi bỏ các thứ thuế vô lý, chia lại ruộng đất công cho nông dân, thực hiện rộng rãi các quyền tự do dân chủ, xây dựng nền văn hóa mới…) đã chứng tỏ rằng Xô Viết Nghệ- Tĩnh thật sự là chính quyền cách mạng của quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Đáp án cần chọn là: C