Hỏi: Cầu Hiền Lương, sông Bến Hải là biểu tượng gợi cho anh(chị) nhớ đến hiện tượng lịch sử gì ở Việt Nam?

Hỏi: Cầu Hiền Lương, sông Bến Hải là biểu tượng gợi cho anh(chị) nhớ đến hiện tượng lịch sử gì ở Việt Nam?

A. Sự chia cắt đất nước sau hiệp định Giơ-ne-vơ

B. Cuộc Tổng tuyển cử thống nhất đất nước

C. Cuộc tập kết chuyển quân của Việt Nam và Pháp

D. Đất nước được hoàn toàn giải phóng

Hướng dẫn

Cầu Hiền Lương, sông Bến Hải là biểu tượng của sự chia cắt đất nước ở Việt Nam sau hiệp định Giơ-ne-vơ. Ban đầu đây chỉ là ranh giới quân sự tạm thời phân chia hai vùng tập kết quân của quân đội Việt Nam và Pháp. Sau đó, do âm mưu của Mĩ- Diệm, nó đã bị biến thành ranh giới phân chia hai quốc gia trong suốt 21 năm

Đáp án cần chọn là: A