Hội chứng Claiphentơ ở người xảy ra do:

Hội chứng Claiphentơ ở người xảy ra do:

A. Thể ba nhiễm của NST 21

B. Thể ba nhiễm của NST giới tính dạng XXX

C. Thể ba nhiễm của NST giới tính dạng XXY

D. Thể đơn nhiễm của NST giới tính dạng XO

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng