Hỏi: Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là

Hỏi: Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là

A. Báo Thanh niên.

B. Tác phẩm “Đường Kách Mệnh”.

C. “Bản án chế độ thực dân Pháp”.

D. Báo “Người cùng khổ”.

Hướng dẫn

Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niênbáo Thanh niên.

Đáp án cần chọn là: A