Hỏi: Cơ sở nào tạo nên mối quan hệ gắn bó, tác động lẫn nhau của cách mạng hai miền Nam- Bắc?

Hỏi: Cơ sở nào tạo nên mối quan hệ gắn bó, tác động lẫn nhau của cách mạng hai miền Nam- Bắc?

A. Đều do một Đảng lãnh đạo

B. Đều dựa trên nòng cốt của khối liên minh công- nông

C. Đều dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác- Lênin

D. Đều có chung mục tiêu chiến lược

Hướng dẫn

Cách mạng hai miền Nam- Bắc lại có quan hệ mật thiết, gắn bó, tác động lẫn nhau do đều nhằm hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, thực hiện hòa bình, thống nhất đất nước (Chung mục tiêu chiến lược)

Đáp án cần chọn là: D