Hỏi: Đặc điểm nổi bật của trật tự thế giới mới đang được định hình sau khi trật tự Ianta sụp đổ là

Hỏi: Đặc điểm nổi bật của trật tự thế giới mới đang được định hình sau khi trật tự Ianta sụp đổ là

A. Đơn cực

B. Hai cực

C. Đa cực

D. Không phân cực

Hướng dẫn

Sau khi trật tự Ianta sụp đổ, một trật tự thế giới mới đang trong quá trình hình thành theo chiều hướng đa cực, nhiều trung tâm với sự vươn lên đua tranh giữa các quốc gia như Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu, Trung Quốc…

Đáp án cần chọn là: C