Hỏi: Điểm khác biệt về tình hình kinh tế Việt Nam trong giai đoạn 1961-1965 so với các giai đoạn trước là

Hỏi: Điểm khác biệt về tình hình kinh tế Việt Nam trong giai đoạn 1961-1965 so với các giai đoạn trước là

A. Công nghiệp hóa quy mô lớn

B. Phát triển nhỏ lẻ, manh mún

C. Nhà nước nắm quyền chỉ huy nền kinh tế

D. Thành phần kinh tế tư nhân phát triển mạnh

Hướng dẫn

Trong điều kiện hòa bình, từ năm 1961-1965, miền Bắc đã tiến hành công nghiệp hóa trên quy mô lớn. Trong khi đó, giai đoạn trước chủ yếu là nền kinh tế nhỏ, manh mún, lạc hậu. Đây chính là điểm khác biệt về tình hình kinh tế Việt Nam trong giai đoạn 1961-1965 so với các giai đoạn trước

Đáp án cần chọn là: A