Hỏi: Điểm khác nhau cơ bản của chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947 so với chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950 của quân dân Việt Nam là về

Hỏi: Điểm khác nhau cơ bản của chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947 so với chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950 của quân dân Việt Nam là về

A. loại hình chiến dịch.

B. địa hình tác chiến

C. đối tượng tác chiến

D. lực lượng chủ yếu

Hướng dẫn

Điểm khác nhau cơ bản của chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947 so với chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950 của quân dân Việt Nam là về loại hình chiến dịch.

– Chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947 là chiến dịch phản công.

– Còn chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950 là chiến dịch tiến công.

Đáp án cần chọn là: A