Hỏi: Điểm khác nhau về nhiệm vụ giữa phong trào dân tộc ở khu vực Mĩ Latinh với châu Á, châu Phi ở đầu thế kỉ XX là

Hỏi: Điểm khác nhau về nhiệm vụ giữa phong trào dân tộc ở khu vực Mĩ Latinh với châu Á, châu Phi ở đầu thế kỉ XX là

A. Chống lại bọn đế quốc, thực dân và tay sai

B. Chống Mĩ và các lực lượng thân Mĩ

C. Chống lại bọn tay sai cho đế quốc, thực dân

D. Chống lại bọn đế quốc, thực dân

Hướng dẫn

Điểm khác nhau về nhiệm vụ của phong trào dân tộc ở khu vực Mĩ Latinh với châu Á, châu Phi với đầu thế kỉ XX là:

– Khu vực Mĩ Latinh: đấu tranh chống Mĩ và các lực lượng thân Mĩ để thành lập các chính phủ dân tộc, dân chủ. Qua đó bảo vệ độc lập và chủ quyền dân tộc.

Châu Á, châu Phi: đấu tranh chống bọn đế quốc thực dân và tay sai để giải phóng dân tộc

Đáp án cần chọn là: B