Hỏi: Hướng tiến công chủ yếu của quân Giải phóng miền Nam trong năm 1972 là

Hỏi: Hướng tiến công chủ yếu của quân Giải phóng miền Nam trong năm 1972 là

A. Tây Nguyên

B. Đông Nam Bộ

C. Liên khu V

D. Quảng Trị

Hướng dẫn

Ngày 30-3-1972, quân ta mở cuộc Tiến công chiến lược đánh vào Quảng Trị , lấy Quảng Trị làm hướng tiến công chủ yếu, rồi phát triển rộng khắp chiến trường miền Nam

Đáp án cần chọn là: D