Hỏi: Khẩu hiện được thực hiện qua các đợt cải cách ruộng đất ở miền Bắc (cuối 1953 -1956) là

Hỏi: Khẩu hiện được thực hiện qua các đợt cải cách ruộng đất ở miền Bắc (cuối 1953 -1956) là

A. “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”.

B. “Người cày có ruộng”.

C. “Đánh đổ địa chủ, chia ruộng đất cho dân cày”

D. “Tịch thu ruộng đất của đế quốc và Việt gian chia cho dân cày nghè, giảm tô, giảm tức, chia lại ruộng công”

Hướng dẫn

Khẩu hiệu đưa ra trong cuộc cải cách ruộng đất ở Việt Nam sau năm 1954 là “người cày có ruộng”

Đáp án cần chọn là: B