Hỏi: Khi cuộc chiến tranh chống phát xít bước vào giai đoạn kết thúc, Đảng cộng sản Đông Dương đã có chủ trương gì?

Hỏi: Khi cuộc chiến tranh chống phát xít bước vào giai đoạn kết thúc, Đảng cộng sản Đông Dương đã có chủ trương gì?

A. Phát động cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền

B. Đẩy mạnh quá trình chuẩn bị để tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền

C. Đợi thời cơ chính muồi để giành chính quyền

D. Thành lập đội Việt Nam giải phóng quân để khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền

Hướng dẫn

Bước sang năm 1944, tình hình thế giới có những chuyển biến có lợi cho cách mạng Việt Nam. Cuộc chiến tranh chống phát xít bước vào giai đoạn kết thúc. Trong bối cảnh đó, Đảng Cộng sản Đông Dương và mặt trận Việt Minh đã đẩy mạnh quá trình chuẩn bị để tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền khi thời cơ chín muồi

– Đầu tháng 5-1944, Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị cho các cấp sửa soạn khởi nghĩa và kêu gọi nhân dân “Sắm vũ khí đuổi thù chung”.

– Tháng 10-1944, Hồ Chí Minh đã gửi thư cho nhân dân toàn quốc và nêu rõ “phe xâm lược gần đến ngày bị tiêu diệt…Cơ hội cho dân tộc ta giải phóng chỉ ở trong một năm hoặc năm rưỡi nữa.Thời gian rất gấp. Ta phải làm nhanh!”

– Ngày 22-12-1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân được thành lập, phát động một phong trào đấu tranh chính trị và quân sự để thúc đẩy quá trình cách mạng tiến lên mạnh mẽ hơn nữa

Đáp án cần chọn là: B