Hỏi: Một trong những nhân tố có ý nghĩa quyết định tạo ra sự tăng trưởng kinh tế “thần kì” của Nhật Bản là

Hỏi: Một trong những nhân tố có ý nghĩa quyết định tạo ra sự tăng trưởng kinh tế “thần kì” của Nhật Bản là

A. Gắn liền với những điều kiện quốc tế thuận lợi

B. Có chính sách đối nội và đối ngoại phù hợp

C. Liên kết chặt chẽ với các nước phát triển

D. Con người được đào tạo chu đáo, có ý chí vươn lên, cần cù lao động, đề cao kỉ luật và coi trọng tiết kiệm

Hướng dẫn

Người dân Nhật Bản được đào tạo chu đáo, có truyền thống văn hóa, giáo dục, có ý chí vươn lên, đạo đức lao động tốt, tiết kiệm, tay nghề cao, có nhiều khả năng sáng tạo và đề cao kỉ luật. Đây là nhân tố hàng đầu của sự phát triển kinh tế. Con người được coi là vốn quý nhất, đồng thời là “công nghệ cao nhất”.

Đáp án cần chọn là: D