Hỏi: Mục tiêu đấu tranh của phong trào 1930 -1931 là gì?

Hỏi: Mục tiêu đấu tranh của phong trào 1930 -1931 là gì?

A. chống phong kiến giành ruộng đất cho dân cày

B. chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh

C. chống đế quốc, chống phong kiến giành độc lập dân tộc và ruộng đất cho dân cày

D. chống đế quốc Pháp giành độc lập cho dân tộc

Hướng dẫn

Căn cứ vào những khẩu hiệu đấu tranh của nhân dân trong phong trào này như: “Đả đảo chủ nghĩa đế quốc!”. ‘Đả đảo phong kiến”, “Ruộng đất về tay dân cày” có thể thấy mục tiêu đấu tranh của phong trào này là chống đế quốc và chống phong kiến để giành độc lập dân tộc và ruộng đất cho dân cày.

Đáp án cần chọn là: C