Hỏi: Nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt Nam thời kì 1939 – 1945 là gì?

Hỏi: Nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt Nam thời kì 1939 – 1945 là gì?

A. Đánh đổ đế quốc, phát xít xâm lược giành độc lập dân tộc

B. Đánh đổ các giai cấp bóc lột giành quyền tự do dân chủ

C. Lật đổ chế độ phong kiến giành ruộng đất cho dân cày

D. Lật đổ chế độ phản động thuộc địa cải thiện dân sinh

Hướng dẫn

Dưới ách thống trị của đế quốc phát xít Pháp – Nhật, mâu thuẫn dân tộc phát triển rất gay gắt. Do đó nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt Nam thời kì 1939-1945 là đánh đổ đế quốc, phát xít xâm lược giành độc lập dân tộc.

Đáp án cần chọn là: A