Hỏi: Nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt Nam được xác định tại Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5-1941) là

Hỏi: Nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt Nam được xác định tại Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5-1941) là

A. Chống Pháp để giành độc lập dân tộc

B. Độc lập dân tộc và ruộng đất dân cày

C. Tiến hành thổ địa cách mạng

D. Giải phóng cho được các dân tộc Đông Dương ra khỏi ách Pháp- Nhật

Hướng dẫn

Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5-1941) chủ trương trước hết phải giải phóng cho được các dân tộc Đông Dương ra khỏi ách thống trị của Pháp- Nhật

Đáp án cần chọn là: D