Hỏi: Những quyết định của Hội nghị I-an-ta đã dẫn đến hệ quả gì?

Hỏi: Những quyết định của Hội nghị I-an-ta đã dẫn đến hệ quả gì?

A. Tổ chức Liên hợp quốc thành lập.

B. Chủ nghĩa phát xít Đức, Nhật bị tiêu diệt tận gốc.

C. Một trật tự thế giới mới được hình thành – Trật tự hai cực I-an-ta.

D. Trên lãnh thổ nước Đức, hình thành hai nhà nước với hai chế độ chính trị khác nhau.

Hướng dẫn

Hội nghị I-an-ta (1945) đã thông qua những quyết định quan trọng về việc phân chia khu vực ảnh hưởng giữa hai cường quốc Liên Xô và Mĩ. Toàn bộ những thỏa thuận và quy định đó đã trở thành khuôn khổ của một trật tự thế giới mới, đó là Trật tự hai cực I-an-ta do Liên Xô và Mĩ đứng đầu mỗi cực.

Đáp án cần chọn là: C