Hỏi: Nội dung nào sau đây không phải là hậu quả của cuộc đảo chính ngày 19-8-1991?

Hỏi: Nội dung nào sau đây không phải là hậu quả của cuộc đảo chính ngày 19-8-1991?

Đảng Cộng sản Liên Xô bị đình chỉ hoạt động

B. Nhà nước Liên bang tê liệt

C. Các nước cộng hòa đòi ly khai

D. Goóc-ba-chốp từ chức tổng thống

Hướng dẫn

Ngày 19-8-1991, một số người lãnh đạo Đảng và Nhà nước Liên Xô đã tiến hành đảo chính, lật đổ tổng thống Goóc-ba-chốp. Nhưng cuộc đảo chính nhanh chóng thất bại và dẫn tới hậu quả nghiêm trọng:

– Đảng Cộng sản Liên Xô bị đình chỉ hoạt động.

– Nhà nước Liên bang hầu như tê liệt.

– Các nước cộng hòa đòi ly khai khỏi liên bang.

⇒ Cuộc đảo chính ngày 19-8-1991 không dẫn đến hậu quả Goócbachốp từ chức tổng thống.

Đáp án cần chọn là: D