Hỏi: Phong trào đấu tranh nào có ý nghĩa như cuộc tập dượt đầu tiên cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945?

Hỏi: Phong trào đấu tranh nào có ý nghĩa như cuộc tập dượt đầu tiên cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945?

A. Phong trào giải phóng dân tộc 1939 – 1945

B. Cao trào kháng Nhật cứu nước từ tháng 3 đến giữa tháng 8 – 1945

C. Phong trào cách mạng 1930 – 1931

D. Phong trào dân chủ 1936 – 1939

Hướng dẫn

Qua phong trào cách mạng 1930-1931:

– Đường lối cách mạng của Đảng đã được chứng minh là đúng đắn.

– Đội ngũ cán bộ đảng viên được rèn luyện và ngày càng trưởng thành.

– Khối liên minh công – nông được hình thành.

– Quốc tế cộng sản công nhận Đảng cộng sản Đông Dương đã công nhận là phân bộ độc lập trực thuộc Quốc tế cộng sản.

– Để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho các phong trào đấu tranh giai đoạn sau.

– Là cuộc tập dượt đầu tiên của Đảng và quần chúng cho Cách mạng tháng Tám năm 1945.

⇒ Trong đó, ý nghĩa phong trào cách mạng 1930-1931 là cuộc tập dượt đầu tiên của Đảng và quần chúng cho Cách mạng tháng Tám sau này là quan trọng nhất, nó ảnh hưởng đến tiến trình và sự phát triển của cách mạng Việt Nam ở các giai đoạn sau.

Đáp án cần chọn là: C