Hỏi: Sự kiện nào đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của chế độ phong kiến Việt Nam?

Hỏi: Sự kiện nào đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của chế độ phong kiến Việt Nam?

A. Khởi nghĩa giành chính quyền ở Huế thắng lợi

B. Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập

C. Vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị

D. Khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội thắng lợi

Hướng dẫn

Chiều ngày 30-8-1945, trước cuộc mít tinh của nhân dân Huế, vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị. Chế độ phong kiến Việt Nam hoàn toàn sụp đổ

Đáp án cần chọn là: C